Kvalitet

Förändring – förbättring - kvalitet

Förändring ser vi som något positivt. Det utmanar oss att ständigt förbättras. Genom ett aktivt förbättringsarbete strävar vi efter att hela tiden bli en lite bättre version av oss själva.

En grundpelare i vår verksamhet är en god relation med våra kunder. När man anlitar Västkustens Mark & Asfalt AB skall man känna sig säker på att få rätt kvalitet. Det gäller såväl själva arbetsutförandet som vårt bemötande, vår kompetens, och vår förmåga att hantera ekonomi och administration gentemot våra kunder. En god kvalitet bygger på helheten. 

Miljö

Att bedriva ett aktivt miljöarbete är en självklarhet för oss på Västkustens Mark & Asfalt AB. Genom klimatsmarta val när det gäller fordon, drivmedel, byggmaterial, transporter mm. strävar vi hela tiden mot att kompensera vår egen negativa miljöpåverkan. Med hjälp av genomarbetade rutiner säkerställer vi att vi lever upp till de miljökrav som våra kunder och myndigheter ställer på oss. Att betrakta vår verksamhet utifrån ett livscykelperspektiv, gör att den blir hållbar och långsiktig.

Arbetsmiljö

Våra medarbetare – vår största tillgång.

Våra kompetenta och engagerade medarbetare är företagets värdefullaste beståndsdel. Att våra medarbetare trivs och mår bra är därför av största vikt för oss. Eftersom vi arbetar i en riskfylld och olycksdrabbad bransch, måste vi hela tiden sträva efter att förbättra vår arbetsmiljö. Att kontinuerligt utbilda all personal i arbetsmiljöfrågor är ett viktigt verktyg i arbetsmiljöarbetet. Ett annat verktyg är att uppmuntra rapportering av tillbud och olyckor. Genom att kartlägga våra största risker och åtgärda dessa, blir vår arbetsmiljö ständigt bättre och mer trivsam.