Verksamhetspolicy VMA

Västkustens Mark & Asfalt AB är verksamt inom mark- och anläggningsbranschen och utför arbeten på general- och totalentreprenad. Vår ambition är att utföra entreprenader på ett säkert sätt med hög trivsel och låg miljöpåverkan. Våra leveranser ska ske vid avtalad tid och hålla avtalad kvalitet.

Alla på VMA ansvarar för att rapportera tillbud, avvikelser, risker, kränkningar, klagomål och förbättringsförslag till närmaste chef som en viktig del i vår erfarenhetsåterföring. Medarbetarsamtal, kundenkäter och möten genomförs regelbundet. Viktiga aktiviteter för att skapa medverkan och få återkoppling från all personal så att vi tillsammans kan fortsätta utveckla VMA. Uppföljning av kundnöjdhet och revisioner hjälper oss att hitta brister så att vi ständigt kan förbättra oss.

På VMA säkerställer vi att rätt kvalitet uppnås samt att vi skyddar miljön, förebygger skador, ohälsa, risker, faror och brand på följande sätt:

 • All personal (egen och UE) ska vara kunnig och erfaren så att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt. Vår egen personal utbildas fortlöpande. All yrkesverksam personal har utbildningen ”Heta arbeten” och HLR kompetens, samt utbildningar som är krav hos Trafikverket.

 • Vi planerar våra arbeten noggrant för att skapa framförhållning. Information, engagemang och delaktighet skapar förutsättningar för trivsel och en välfungerande arbetsplats. Vi genomför arbetsberedningar med all personal.

 • Utrustning och hjälpmedel används och anpassas till varje arbetsmoment för effektivitet och säkerhet. Varselklädsel, hjälm och skyddsskor används, alla bär ID06-kort väl synligt. Saneringsmedel och brandsläckare finns på alla arbetsplatser.

 • Vi känner till och följer de lagar och krav som gäller vår verksamhet. Eventuella markföroreningar hanteras enligt krav från myndigheter och våra beställare.

 • Med hjälp av riskanalyser, egenkontroll och ronder säkerställer vi att arbetet utförs rätt och på ett säkert sätt.

 • Nolltolerans mot droger och alkohol råder. Kränkande särbehandling accepteras inte.

 • Moderna maskiner och fordon används i verksamheten. Vi strävar mot att minimera tidsåtgången vilket minskar energiförbrukning och förebygger buller. Alkylatbensin används i alla små maskiner.

 • Genom återanvändning av befintliga massor, såsom asfalt, sprängsten mm. minimeras transporter och vi hushållar med naturresurser.

 

 

 

Lindome 2018-08-10

 

Morgan Eriksson, VD

Policy - Behandling Av Personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Syfte

Vi är en integritetsmedveten organisation som jobbar för att skydda individers personuppgifter. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Denna Policy utgår från gällande lagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att minimera personuppgiftshanteringen och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi använder personuppgifter för att ge bästa möjliga service, uppfylla lagar och kontrakt samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det. När som helst kan du även kontakta personuppgiftsansvarig på företaget och begära att få ut dina personuppgifter eller begära de borttagna om lagen tillåter.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn

 • Adress

 • E-postadress

 • Telefonnummer

 • Faxnummer

 • Födelsedatum / personnummer

 • Kön

 • Titel

 • Användarnamn

 • Foton

 • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter

 • Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

När vi hanterar dina uppgifter gör vi det med grund på avtal, samtycke eller intresseavvägning. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt

 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida

 • Uppgifter som vi får från offentliga register

 • Uppgifter som vi får när du använder eller anlitar våra tjänster

 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar

 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är personuppgiftsansvarig och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran gällande lagringen och behandlingen av personuppgifter. Du kan även begära ut de uppgifter vi har lagrade om dig.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till uppgifterna.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Alla intrång kommer även anmälas till dataskyddsmyndigheten.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy eller på begäran för att fullfölja vårt uppdrag.

Vi kommer rensa ut personuppgifter när behovet av hanteringen upphört i linje med vad lagstiftningen kräver.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi personbiträdesavtal när det så krävs samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar

Västkustens Mark & Asfalt AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.