Projekt

Bostäder: Vid markarbeten för bostäder utför vi allt från schakt och grundläggning till finplanering och ytarbeten.

 

Vägentreprenader: Om- och nybyggnad av vägar utför vi oftast som generalentreprenör åt offentliga beställare.

 

Va-arbeten: eller va-saneringar innebär ofta att nya va-ledningar läggs fram till befintlig bebyggelse.

 

 

Exploateringsområden: I Kungsbacka 

genomförvi sedan 2009 två gatu-entreprenader i samband med utbyggnad av den nya stadsdelen Björkris. Kund är Kungsbacka kommun.

 
1